Anmäl ärende / Felanmälan Eftermarknad / Reklamation gällande bostadsrättslägenhet

Eftermarknad / Reklamation gällande Bostadsrättslägenhet

Välkommen till Borohus eftermarknad. Här kan du göra en reklamations- och felanmälan. Innan du anmäler ditt ärende vill vi att du läser igenom nedanstående punkter.

Felanmälan vid leverans:
Läs och följ instruktionerna nedan.

Så här görs felanmälan:

  • Ett ärende per anmälan.
  • Bifoga flera bilder på det ni anmäler från olika avstånd och i olika vinklar.
  • Var tydliga i er förklaring av det ni anmäler.

Felanmälan av punkter redan upptagna i slutbesiktningsutlåtandet skall inte anmälas i eftermarknadssystemet utan hanteras separat.

Förväntad återkoppling av ärenden som inte är av vikt för brukandet av fastigheten kan vara upp till 4 veckor.

Läs drift-, skötsel och underhållsinstruktionerna:
Många vanliga problem avhjälps med informationen i drifts-, skötsel- och underhållsinstruktionerna som du har fått tillsänt dig tidigare.

Om det gäller ingående elektriska varor eller märkesvaror:
Då gäller respektive fabrikants normala konsumentskydd.

Om det gäller hushållsmaskiner:
Support och frågor angående vitvaror hanteras direkt av vår leverantör.
Du har två års garanti fr.o.m slutbesiktningsdatum på dina vitvaror från:
Siemens: www.siemens-home.bsh-group.com/se/kundservice

Garantitid och besiktning:
Garantitiden efter godkänd slutbesiktning är två år. Under garantitiden åtgärdar vi funktionsfel, så kallade ursprungliga fel, inte sånt som du själv orsakat.

Om du upptäcker fel ska du givetvis anmäla dem till oss direkt. Vissa åtgärder kan, som sagt, få vänta
till garantibesiktningen. Det kan till exempel vara sättningar, sprickor i hörn och kakel som kan uppstå
då huset rör sig, vilket är vanligt i nya hus, som behöver ”sätta sig”. Om det handlar om funktionsfel i
inredning eller vitvaror som behöver åtgärdas gör vi det som regel omgående.

När vi åtgärdar ett fel gör vi det i första hand genom att reparera och om det inte går ersätter vi varan
med en ny produkt. Det är alltid den ursprungliga garantitiden som gäller, även om vi ersatt varan med
en ny.

Syn av bostad vid tillträdet:
Skador i form av repor, hack eller liknande i golv, väggar, trappa eller köksdekor som noteras vid tillträdet måste vara oss till handa via felanmälan på tillträdesdagen. Denna typ av felanmälningar behandlas inte i de fall de inkommer dagen efter tillträdet, detta med anledning av att det då inte går att härleda skadan.

Akuta problem:
Om ett akut fel skulle uppstå så kontaktar ni lokal jour som snabbt kan komma för att begränsa och åtgärda eventuella skador. Som akut fel räknas exempelvis större vattenläckage som kan orsaka skada samt allvarligt fel av el eller värme. Är det en olyckshändelse som har orsakat skadan vänder ni er till det försäkringsbolag där ni har er bostad försäkrad.

Läs drift-, skötsel och underhållsinstruktionerna. Många vanliga problem avhjälps med informationen i drifts-, skötsel- och underhållsinstruktionerna som du har fått tillsänt dig.

Observera att kostnaden för nerlagd tid/resa kommer att debiteras vid icke garantiärenden, till exempel handhavandefel, bristande underhåll eller åverkan.

Läs igenom nedanstående dokument innan du går vidare.


Bilaga 1:
Villkor och riktlinjer för slutbesiktning, bostadens
skick på tillträdesdagen samt garantianmälan

Om du läst ovanstående text samt Bilaga 1 och nu vill anmäla ett ärende till oss så går du vidare till formuläret nedan för aktuellt objekt.

I och med att anmälan görs till eftermarknadssystemet är förvärvaren/-na införstådda med samt accepterar vad som har angivits ovan.